Regulamin

Regulamin sklepu internetowego PHU-SZCZEPAN
określający zasady sprzedaży prowadzonej za jego pośrednictwem.

§ 1 Definicje

 1. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
 2. Konsument – osoba będąca konsumentem w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny.
 3. Konto użytkownika – nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa) pozwalająca Kupującemu na założenie indywidualnego konta użytkownika w Sklepie, uregulowana odrębnym, dostępnym w Sklepie regulaminem.
 4. Kupujący - każdy podmiot dokonujący zakupów w Sklepie.
 5. Przedsiębiorca – podmiot nie będący Konsumentem.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin.
 7. Siedziba – siedziba Sprzedawcy w Jabłonnej, wskazana w Regulaminie.
 8. Sklep - sklep internetowy PHU SZCZEPAN prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.sklep.phu-szczepan.pl
 9. Sprzedawca – wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów Krzysztof Szczepaniak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. SZCZEPAN Krzysztof Szczepaniak nr NIP 7122546761, nr REGON 060124860, Jabłonna-Majątek 12, 23-114 Jabłonna.

§ 2 Dane kontaktowe

 1. Adres pocztowy: P.H.U. SZCZEPAN, Jabłonna-Majątek 12, 23-114 Jabłonna.
 2. Adres e-mail: sklep@phu-szczepan.pl
 3. Telefon: +48 81 565 71 71 lub +48 519 638 654
 4. Sprzedawca informuje, że w przypadku połączeń telefonicznych zastosowanie ma taryfa podstawowa operatora telekomunikacyjnego, z którego korzysta Kupujący. Sprzedawca zwraca uwagę, że koszt połączeń innych niż krajowe może być wyższy od połączeń krajowych – w zależności od taryfy operatora Kupującego.

§ 3 Złożenie zamówienia

 1. W celu zawarcia poprzez Sklep umowy sprzedaży ze Sprzedawcą w pierwszym etapie należy dodać towar do koszyka, a także, jeśli ma to zastosowanie, określić jego parametry.
 2. Następnie Kupujący podaje swoje dane (w tym adres do wysyłki zamówienia), wybiera metodę dostarczenia zamówienia oraz sposób płatności za nie.
 3. W momencie potwierdzenia przez Kupującego zamówienia i zaakceptowania Regulaminu następuje zawarcie umowy sprzedaży.
 4. Kupujący może założyć w Sklepie Konto użytkownika, ale nie jest to konieczne do złożenia zamówienia.

§ 4 Koszt Zamówienia

 1. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto, tj. zawierają właściwy dla danego kraju podatek VAT.
 2. Na całkowitą cenę zamówienia składa się cena brutto za towar oraz koszt dostawy towaru widoczne w Sklepie podczas składania zamówienia.
 3. W przypadku, gdy zamówienie może się wiązać z dodatkowymi, innymi niż wskazane w ust. 1 oraz 2, opłatami po stronie Kupującego spoza Polski, informacja o tym pojawi się podczas składania zamówienia w Sklepie, przed zawarciem umowy sprzedaży.

§ 5 Płatności

 1. Za zakupione w Sklepie towary Kupujący może zapłacić, w zależności od sposobu zapłaty wybranego podczas składania zamówienia:
  1. za pośrednictwem internetowej platformy płatniczej PayU,
  2. przelewem na konto Sprzedawcy nr 44 1140 1094 0000 5077 7700 1008,
  3. za pobraniem w momencie odbioru,
  4. gotówką w polskich złotych w przypadku odbioru osobistego towaru przez Kupującego w Siedzibie Sprzedawcy.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące metod płatności dostępnych w Sklepie zostaną przekazane Kupującemu podczas składania zamówienia, przed zawarciem umowy sprzedaży.
 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał metodę płatności, o której mowa w ust. 1 lit. a) oraz b), za zamówienie powinien zapłacić w terminie 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

§ 6 Realizacja zamówienia

 1. Zakupione w Sklepie towary dostarczane są za pośrednictwem firm kurierskich oraz Poczty Polskiej w zależności od wybranego kraju dostarczenia towaru. Szczegóły w zakresie dostępnych dla danego kraju możliwych sposobach dostarczenia towaru znajdują się w Sklepie.
 2. Koszty dostawy towaru będą widoczne podczas składania Zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 4.
 3. W przypadku gdy zamówienie lub jego część są niestandardowe (np. wielkogabarytowe i wymaga wysłania towarów na kilku paletach) koszty wysyłki są ustalane indywidualnie po wcześniejszym kontakcie z obsługą Sklepu – informacja o konieczności indywidualnego ustalenia kosztów dostarczenia towarów pojawi się podczas składania zamówienia. Zawarcie umowy sprzedaży, a także dokonanie płatności nastąpi w takim przypadku po zaakceptowaniu przez Kupującego kosztów dostawy towaru.
 4. Dla zamówień o wartości przekraczającej 300zł brutto wysyłka jest darmowa, pod warunkiem, że łączna waga towarów tego zamówienia nie przekracza 30kg lub nie jest to zamówienie wysyłane na palecie.
 5. Na czas realizacji zamówienia, który, z zastrzeżeniem ust. 10, liczony jest od momentu zawarcia umowy sprzedaży składa się czas potrzebny na wysłanie towaru oraz czas potrzebny na dostarczenie towaru.
 6. Czas wysłania towaru przez Sprzedawcę określony jest w opisie każdego z produktów w Sklepie.
 7. Czas potrzebny na dostarczenie wysłanego towaru wynosi:
  1. dla wysyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej: 3-8 dni roboczych, ale zazwyczaj zajmuje do 5 dni roboczych
  2. w przypadku firmy kurierskiej: SUUS 1-8 dni roboczych, ale zazwyczaj zajmuje do 3 dni roboczych
  3. w przypadku firmy kurierskiej DHL: 1-4 dni robocze, ale zazwyczaj zajmuje 24 godziny od momentu odbioru towaru z siedziby PHU Szczepan przez kuriera DHL.
 8. W przypadku, gdy na zamówienie składa się kilka produktów - termin realizacji całego zamówienia odpowiada terminowi realizacji dla produktu o najdłuższym czasie realizacji.
 9. W przypadku, gdy Kupujący zdecydował się na płatność z góry za zamówienie, rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności za zakupiony towar.
 10. Kupujący ma możliwość osobistego odebrania zakupionego towaru w siedzibie Siedzibie Sprzedawcy w Dni robocze w Polsce od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00:
  1. od 4-24 godzin od dokonania zakupu w Sklepie jeśli obsługa Sklepu potwierdzi taką możliwość,
  2. po 24 godzinach od dokonaniu zakupu w Sklepie bez konieczności potwierdzania tej możliwości u obsługi Sklepu.
 11. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

§ 7 Odstąpienie od umowy


Prawo przysługujące konsumentowi
 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, z zastrzeżeniem § 8 ust. 1 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru,
  2. w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 4. Konsument może skorzystać również ze wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu sprzedaży, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.
 7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru (w tym otrzymanych wraz z towarem, wskazanych w opisie towaru, gratisów) na adres: P.H.U. SZCZEPAN, Jabłonna-Majątek 12, 23-114 Jabłonna niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 10. Jeśli towar ze względu na swój charakter (np. ze względu na jego gabaryty) nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą, Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Wysokość tych kosztów szacowana jest na kwotę:
  • 20 złotych brutto za paczkę,
  • 200 złotych brutto za paletę.
 11. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 12. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

§ 8 Odstąpienie od umowy – wyłączenie

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  3. w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  4. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 9 Reklamacje

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma prawo do reklamowania wadliwego towaru w oparciu o rękojmię uregulowaną przez ustawę Kodeks cywilny, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 w stosunku do Przedsiębiorcy.
 2. W przypadku wystąpienia wady towaru Konsument może, na zasadach oraz w terminach określonych przez Kodeks cywilny:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  2. przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
  3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
  4. żądać usunięcia wady.
 3. W stosunku do Przedsiębiorcy Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi jeśli wada towaru zostanie stwierdzona przed upływem roku od wydania rzeczy Przedsiębiorcy.
 4. W przypadku wystąpienia wady towaru Przedsiębiorcy przysługują wyłącznie następujące uprawnienia:
  1. w pierwszej kolejności – naprawa towaru lub wymiana towaru na nowy w zależności od tego, które rozwiązanie będzie prostsze do zrealizowania,
  2. następnie - w przypadku gdy żadne z rozwiązań, o których mowa w literze a) nie będzie możliwe do zrealizowania Przedsiębiorcy przysługuje prawo do żądania obniżenia ceny zakupionego towaru.
 5. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy względem Przedsiębiorcy powstała z związku z umową sprzedaży zawartą na podstawie niniejszego regulaminu zostaje ograniczona do odpowiedzialności na podstawie rękojmi, w granicach i na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 6. Sprzedawca prosi, aby reklamację składaną w oparciu o rękojmię wysłać drogą elektroniczną na adres reklamacje@phu-szczepan.pl lub pisemnie na właściwy adres wskazany w § 2 Regulaminu (wzór formularza znajduje się tutaj).
 7. W celu rozpatrzenia reklamacji złożonej na podstawie rękojmi w razie potrzeby Kupujący jest obowiązany, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, dostarczyć wadliwy towar na adres P.H.U. SZCZEPAN, Jabłonna-Majątek 12, 23-114 Jabłonna.
 8. W przypadku gdy na towar została udzielona gwarancja, na podstawie, której również można reklamować wadliwy towar, informacja o niej zostanie umieszczona w opisie towaru w Sklepie.
 9. Sprzedawca zaleca, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym zawarte zostały następujące informacje: dane identyfikujące Kupującego, zwięzły opis wady, moment stwierdzenia wady oraz żądanie reklamacyjne Kupującego.
 10. Każde zalecenie Sprzedawcy, które znajduje się w Regulaminie, ma w stosunku do Konsumenta jedynie charakter niewiążącej wskazówki, z której Konsument może, ale nie musi skorzystać. Nieskorzystanie przez Konsumenta z zaleceń Sprzedawcy w żadnym stopniu nie wpływa na prawa Konsumenta, a w szczególności nie wpływa na uprawnienia związane z rękojmią.
 11. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres reklamacje@phu-szczepan.pl
 12. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.

§ 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:
  1. co do zasady bezpłatnej mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy zwrócić się z wnioskiem o mediację. Lista Inspektoratów dostępna jest tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
  2. co do zasady bezpłatnej pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista sądów dostępna jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596
  3. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem (zarówno dla sporów wynikających z umów krajowych, jak i transgranicznych): http://ec.europa.eu/consumers/odr/
  4. W przypadku spraw ponadgranicznych w ramach Unii Europejskiej, bezpłatnej pomocy Konsumentom udzielają również Europejskie Centra Konsumenckie, które informują Konsumentów o ich prawach oraz pomagają w rozwiązywaniu indywidualnych problemów związanych z ponadgranicznymi transakcjami. Wykaz Centrów znajduje się pod adresem: http://www.konsument.gov.pl/pl/eck-w-europie.html

§ 11 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego przekazanych Sprzedawcy podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, na zasadach określonych zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO).
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 12 Wymogi techniczne

 1. Dla korzystania ze Sklepu niezbędne jest urządzenie wyposażone w przeglądarkę internetową z dostępem do sieci Internet, a dla dokonywania zakupów także aktywne konto e-mail.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego i jednorazowego zamówienia - jest zawierana w celu i na czas jego realizacji. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji Regulaminu.
 2. Umowa zawierana w oparciu o Regulamin podlega prawu polskiemu pod warunkiem, że wybór ten nie prowadzi do pozbawienia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów, które miałyby zastosowanie, gdyby nie dokonano wyboru prawa.
 3. Niezależnie od uprawnień, o których mowa w § 7 Regulaminu, każda ze Stron umowy ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki drugiej strony w wykonaniu zobowiązania w terminie określonym w umowie sprzedaży bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu. Niniejsze postanowienie nie uchybia uprawnieniom Konsumenta wynikającym z przepisów prawa.
 4. W przypadku ewentualnego sporu Sprzedawcy z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla Siedziby Sprzedawcy.
 5. Umowy zawierane w związku ze Sklepem zawierane są w języku polskim, niemieckim lub angielskim – w zależności od wyboru Kupującego.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:

 

   ......................, dn. ......................

................................................                                           

................................................

................................................

imię, nazwisko i adres Konsumenta

P.H.U. SZCZEPAN Krzysztof Szczepaniak

Jabłonna-Majątek 12

23-114 Jabłonna

sklep@phu-szczepan.pl

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:……………. zawartej dnia ……………

 

Podpis Konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Sklep wykorzystuje Twoje pliki cookies. Więcej informacji o tych plikach znajdziesz w naszej Polityce prywatności
Zamknij
pixel